مرکز رشد شريف صفحه نخست

هسته فناور آريسا بسپار

نام مدير عامل: امير حسين جان زاده
زمينه فعاليت: مواد و متالورژى
ايده محوری: توليد آميزه پليمرى

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.