مرکز رشد شريف صفحه نخست

ويرا پردازش سخن

نام مدير عامل: سيدآرمان فاطمى
زمينه فعاليت: فناورى اطلاعات و ارتباطات
ايده محوری: ارايه خدمات پردازش متن

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.