مرکز رشد شريف صفحه نخست

هسته فناور پايش هوشمند سازه

نام مدير عامل: فياض رحيم زاده رفوئى
زمينه فعاليت: سازه هاى نوين
ايده محوری: پايش بهينه و هوشمند سلامت سازه ها بصورت موردى كوتاه مدت يا دائمى با استفاده از تجهيزات فيلم بردارى

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.