مرکز رشد شريف صفحه نخست

زيستا ژن آفرين

نام مدير عامل: سيد ابوالفضل مطهرى
زمينه فعاليت: فناورى زيستى
ايده محوری: ساخت دستگاه توالى ياب براى خواندن رشته‌هاى DNA با استفاده از روش‌هاى اپتيكى

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.