مرکز رشد شريف صفحه نخست

فناور ترابر هوشمند بازار

نام مدير عامل: جابر ابراهيمى
زمينه فعاليت: فناورى اطلاعات و ارتباطات
ايده محوری: پلتفرم حمل و نقل بين المللى كالا

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.