مرکز رشد شريف صفحه نخست

هوش نهاد

نام مدير عامل: بابك حسين خلج
زمينه فعاليت: الكترونيك و مخابرات
ايده محوری: نرم افزار هاى تشخيص پزشكى

معرفی کوتاه

شركت هوش نهاد با تكيه بر تجارب مهندسى/مديريتى درازمدت موسسين آن و با هدف فعاليت در زمينه هاى تخصصى متمركز بر پردازش سيگنال و بطور خاص پردازش تصوير شروع به فعاليت نموده است. در اين راستا هرچند تمركز اصلى اين فعاليتها بر بكارگيرى اين فناورى ها در زمينه هاى فوق تخصصى تشخيص پزشكى و سيستمهاى پيشرفته مربوطه ميباشد، كاربردهاى ديگر صنعتى نيز تحت پوشش فعاليتهاى شركت قرار دارند.

محصولات و خدمات

• طراحى آلگوريتمهاى پردازش تصوير در زمينه هاى كاربردى مختلف
• پياده سازى سيستمهاى پردازش تصوير با تركيب مناسب بخشهاى سخت افزارى و نرم افزارى
• ارايه ايده هاى نوين پردازشى در سيستمهاى تشخيص و درمان پزشكى

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 4 آبان 1392
سايت: www.hooshnahad.com -- ايميل: info@hooshnahad.com