مرکز رشد شريف صفحه نخست

هسته فناور نو زيست سامان

نام مدير عامل: عطيه حاج حسن
زمينه فعاليت: بهينه سازى آب و انرژى
ايده محوری: مميزى و مديريت بهينه آب و پساب در بنگاه‌ها و صنايع به شدت آب بر

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 19 دى 1397