مرکز رشد شريف صفحه نخست

بهين يابان سروش انرژى

نام مدير عامل: سعيد ودادى كلانتر
زمينه فعاليت: الكترونيك و قدرت
ايده محوری: ساخت موتورهاى الكتريكى پر بازده

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.