مرکز رشد شريف صفحه نخست

هسته فناور اتصال گستر نوين

نام مدير عامل: مجيد پورانورى
زمينه فعاليت: مواد و متالورژى
ايده محوری: بهينه سازى ساختار و خواص اتصالات ايجاد شده در سوپرآلياژها به روش TLP

معرفی کوتاه

اتصال گستر نوين به عنوان يك هسته دانش بنيان و بر اساس بيش از يك دهه تحقيق و فعاليت در زمينه اتصال فاز مايع گذرا (TLP) براى سيستم هاى مختلف تاسيس شده است. هدف اين هسته صنعتى كردن فرايند TLP به عنوان يك تكنولوژى نو در داخل كشور و دست¬يابى به خواص بهينه اين اتصال در جهت كمك به صنايع مختلف داخلى مى باشد. مخاطبان اين هسته شركت هاى مختلف در ارتباط با صنايع نيروگاهى، صنايع نظامى، صنايع نفت و گاز و در مواردى صنايع الكتريكى مى باشند. اجراى فرايند اتصال TLP در شرايط بهينه در ساخت و تعمير قطعات مربوطه همراه با ارائه مشاوره تخصصى از جمله مشخصه هاى ويژه اين شركت مى باشد.

محصولات و خدمات

• اجراى فرايند اتصال TLP در شرايط بهينه در مورد سيستم هاى مختلف
• توسعه روش TLP براى اتصال موادى كه جوش پذيرى ذوبى پايينى دارند
• طراحى جهت ساخت چند تكه قطعات بزرگ و با اشكال پيچيده بر اساس اتصال TLPهمراه با خواص نزديك به فلز پايه در محل اتصال
• طراحى فرايند تعمير قطعات داغ بر اساس اتصال TLPبا دست يابى به عمر كارى بالا
• تحليل معيوب شدن و علل تخريب و شكست قطعات مهندسى و صنعتى شامل آناليز شكست و تخمين عمر
• تحليل عيوب، تخريب و شكست قطعات جوش شده
• اجراى فرايندهاى پوشش دهى مناسب پس از تعمير
• بهينه سازى ساختار و خواص سوپرآلياژها از طريق طراحى عمليات حرارتى مناسب و فرايندهاى بازيابى
• اجراى كامل پروژه هاى تحقيقاتى جهت ساخت و استفاده قطعات در سرويس ها و شرايط خاص تعريف شده توسط كارفرما كه شامل مراحل انتخاب مواد، ارائه روش جوشكارى، اجراى فرآيند جوشكارى در شرايط بهينه و در نهايت تحويل قطعه براى قرارگيرى و تست در شرايط سرويس مى باشد
• توسعه تكنولوژى و ارائه راه حل علمى براى جوشكارى قطعات مهندسى مبتنى بر متالورژى جوشكارى
• استفاده از تكنولوژى هاى نوين نظير فرايند TLP براى حل مشكلات جوشكارى قطعات خاص در صنعت
• مشاور طرح هاى تخصصى صنعتى
• اجراى مهندسى معكوس بر روى قطعات حساس در صنعت كشور

اطلاعات تماس

خروج از مركز رشد: 1 آذر 1390
ايميل: Egn.sharif@gmail.com