مرکز رشد شريف صفحه نخست

تحليل و تصوير داده شمارا

نام مدير عامل: احمدرضا احيايى
زمينه فعاليت: فناورى اطلاعات و ارتباطات
ايده محوری: تحليل، مهندسى، تصوير و هوشمندسازى داده‌ها

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.