مرکز رشد شريف صفحه نخست

بهين ترانسفورماتور راسان

نام مدير عامل: مرتضى آقايى
زمينه فعاليت: الكترونيك و قدرت
ايده محوری: طراحى و ساخت ترانسفورماتورهاى خاص (فركانس بالاى ولتاژ بالا و توان بالا)

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.