مرکز رشد شريف صفحه نخست

هسته فناور پيام رسان هدهد

نام مدير عامل: هادى سينائى
زمينه فعاليت: فناورى اطلاعات و ارتباطات
ايده محوری: پيام رسان فارسى با قابليت پشتيبانى از ارتباط پيامكى و اينترنتى

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 9 تير 1397