مرکز رشد شريف صفحه نخست

هسته فناور بادوم

نام مدير عامل: مريم زاكانى
زمينه فعاليت: فناورى اطلاعات و ارتباطات
ايده محوری: شبكه خانوادگى/اجتماعى بادوم

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 11 مرداد 1396