مرکز رشد شريف صفحه نخست

پيشرو نوآور توسعه آران

نام مدير عامل: على فزونى
زمينه فعاليت: فناورى اطلاعات و ارتباطات
ايده محوری: طراحى و ايجاد رسانه ديجيتال

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

خروج از مركز رشد: 28 فروردين 1397