مرکز رشد شريف صفحه نخست

مبتكران انرژى گستر آرتين

نام مدير عامل: اميرحسن صدرالدينى مهرجردى
زمينه فعاليت: بهينه سازى آب و انرژى
ايده محوری: طراحى و توسعه سيستم‌هاى بازيافت انرژى

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

.