مرکز رشد شريف صفحه نخست

پويا نانو دانش آزما (پندآزما)

نام مدير عامل: ابراهيم بى نياز دليجانى
زمينه فعاليت: فناورى نانو
ايده محوری: توليد نانو ذرات سيليس

معرفی کوتاه

.

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 4 ارديبهشت 1397