مرکز رشد شريف صفحه نخست

زيست تجهيز شريف

نام مدير عامل: پيمان بخشنده نژاد
زمينه فعاليت: مهندسى پزشكى
ايده محوری: طراحى، توليد و توسعه تجهيزات پزشكى

معرفی کوتاه

.

محصولات و خدمات

- تجهيزات تنفسى
- تجهيز بيمارستان ها از نظر تجهيزات پزشكى مورد استفاده
- بهينه سازى تجهيزات مورد استفاده در بيمارستان ها
- طراحى و اجراى سيستم هاى تنفسى بيمارستان ها

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 12 آذر 1396
www.ztsharif.com
info@ztsharif.com