مرکز رشد شريف صفحه نخست

نوين زيست فناوران شريف

نام مدير عامل: داريوش عربيان
زمينه فعاليت: فناورى نانو
ايده محوری: بازيافت بيولوژيك فلزات گرانبها از ضايعات الكترونيك

معرفی کوتاه

شركت نوين زيست فن آوران شريف مجرى و مشاور طرحهاى بيوتكنولوژى، مهندسى شيمى و نفت، براى اولين بار سيستم جديدى را جهت بازيافت فلزات گرانبها از ضايعات الكترونيك با بهره گيرى از پتانسيل هاى علم بيوتكنولوژى ارائه نموده است. معضل زباله هاى الكترونيك در اكثر كشورها بخصوص كشورهاى پيشرفته از دهه اخير به يكى از چالشهاى اصلى تبديل شده است و از آنجايكه روشهاى بيوتكنولوژى در بيشتر سيستمهاى بازيافت داراى مزيتهاى زيادى از قبيل عدم آلودگى زيست محيطى، هزينه كم و راندمان بالا هستند اين شركت سيستم نوين و ابتكارى طراحى و اجرا نموده كه راندمان استخراج را از لحاظ ميزان استخراج و كاهش مدت زمان استخراج بالا مى برد.

محصولات و خدمات

• بازيافت فلزات گرانبها از ضايعات الكترونيك با استفاده از روشهاى بيوتكنولوژيك
• توليد شمش و پودر فلزات مختلف
• ارائه راه حل پاك و دوستدار محيط زيست جهت رفع معضل زباله هاى الكترونيك
• مشاوره و انجام تحقيقات در حوزه بيوتكنولوژى، مهندسى شيمى و نفت

اطلاعات تماس

تاريخ خروج از مركز رشد: 25 تير 1392
سايت: www.novinbiotech.ir -- ايميل: info@novinbiotech.ir