مرکز رشد شريف صفحه نخست
دوره‌هاى زير در حوزه مديريت كسب و كار و براى واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف برگزار مى گردد:
مديريت كسب و كار
نام دوره تاريخ برگزاری مدرس
مديريت كسب و كارهاى كوچك 1395/2/12 آقاى مهندس فرزين فرديس
بازاريابى و فروش
نام دوره تاريخ برگزاری مدرس
مديريت فروش 1393/5/14 استاد يحيى علوى
اصول و فنون مذاكره 1393/2/27 آقاى مهندس فرزين فرديس
تجارى‌سازى فناورى‌هاى پيشرفته 1392/4/17 آقاى دكتر محدرضا نظرى
اصول و فنون مذاكره 1390/7/24 آقاى مهندس فرديس
تجارى سازى فناورى‌هاى پيشرفته 1390/2/25 آقاى دكتر نظرى
مديريت مالى
نام دوره تاريخ برگزاری مدرس
حسابدارى و مديريت مالى براى مديران 1394/1/30 آقاى پرويز بختيارى
هوش مالى مديران 1392/2/23 آقاى مهندس اميد مهرابى
مدل سازى مالى بر اساس اكسل 1389/8/15 آقاى مهندس كوزه‌چى
مديريت مالى براى مديران غير مالى 1389/4/13 آقاى مهندس كوزه‌چى
قوانين كسب و كار
نام دوره تاريخ برگزاری مدرس
آشنايى با قوانين و مقررات مالياتى 1393/3/20 آقاى عليرضا فلاح ميرزايى
آيين تنظيم قراردادهاى تجارى 1392/11/29 آقاى دكتر عليرضا شمشيرى
آشنايى با اسناد تجارى (چك و سفته) 1392/10/24 آقاى دكتر عليرضا شمشيرى
آشنايى با قوانين و مقررات قانون كار 1392/9/20 محمد جواد الهيان
آشنايى با قوانين و مقررات قانون كار 1392/9/20 آقاى محمدجواد الهيان
كارآفرينى
دوره ای موجود نيست.