مرکز رشد شريف صفحه نخست

معرفى دوره پيش رشد

تعريف

دوره پيش‌رشد يك دوره آزمايشى است. كسانى در اين دوره آزمايشى پذيرفته مى‌شوند كه در مراحل مختلف فرايند پذيرش امتياز كافى براى پذيرفته شدن در دوره رشد را به دست نياورده‌اند ولى از طرف ديگر نيز شرايط‌شان بگونه‌اى نيست كه بطور قطعى در اولويت پذيرش مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف قرار نگيرند.

ويژگى‌ها

دوره پيش‌رشد از ويژگى‌هاى زير برخوردار است:

-- قرارداد 6 ماهه: مدت قرارداد استقرار پذيرفته‌شدگان دوره پيش‌رشد حداكثر 6 ماه است.

-- محدوديت فضا: فضاى استقرار در دوره پيش‌رشد حداكثر 25 مترمربع است.

-- برنامه اجرايى و گزارش‌گيرى: واحدها در دوره پيش‌رشد بايد برنامه 6 ماهه با "اهداف ماهانه" تنظيم و به مركز ارايه نمايند و گزارش عملكرد خود را نيز ماهانه به مركز تسليم كنند.

-- محدوديت تبليغات: براى واحدهايى كه در دوره پيش‌رشد قرار دارند بروشور تبليغاتى چاپ نخواهد شد.

ارتقاء به مرحله رشد

واحدهاى پيش‌رشد در صورت ارايه عملكرد مطلوب و دستيابى به اهداف برنامه 6 ماهه خود به دوره رشد ارتقاء مى‌يابند. در آن صورت قراردادهاى استقرار چنين واحدهايى يكساله منعقد مى‌شود و محدوديت تبليغاتى‌شان برداشته مى‌شود.