مرکز رشد شريف صفحه نخست

الزامات و توصيه‌هايى براى جلسه دفاع از طرح كسب و كار

الزامات

• ارايه مطالب را همراه با نمايش اسلايدهاى پاورپوينت انجام دهيد.

• حضور تمامى اعضاى اصلى هسته يا شركت در جلسه دفاع الزامى است.

توصيه‌ها 

• در ارايه مطالب از تصاوير و فيلم هاى مربوطه بهره ببريد.

• گزارش هاى تحقيقاتى و نمونه هاى ساخته شده محصول را همراه داشته باشيد (در صورت امكان).