مرکز رشد شريف صفحه نخست

مديران مركز رشد

آقاى دكتر حمید رضا ربيعى از بدو تاسيس تا آبان 1383

آقاى دكتر مهدی فاتح‌ راد از آذر 1383 تا شهريور 1386

آقاى مهندس مجید دهبيدى‌ پور از مهر 1386 تا دی 1395

آقای دکتر بهنام طالبی از بهمن 1395 تا نیمه اول دی 1397

آقای دکتر محمد فخارزاده جهرمی از نیمه دوم دی 1397 تا ادامه دارد