مرکز رشد شريف صفحه نخست

استقرار واحد فناور «مديريت انرژى نيك‌انديش آينده» در مركز رشد دانشگاه شريف

در راستاى استقرار واحدهاى فناور دانش بنيان و حمايت از نوآورى‌هاى فناورانه در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف، كميته پذيرش مركز با استقرار واحد فناور «مديريت انرژى نيك‌انديش آينده» موافقت نموده و اين واحد از تير 1389 فعاليت خود را در مركز رشد آغاز نموده‌ است.

واحد فناور «مديريت انرژى نيك‌انديش آينده» در زمينه بهينه‌سازى انرژى و با ايده محورى انتقال و توسعه فناورى‌هاى نوين انرژى و محيط زيست با رويكرد توسعه پايدار در قالب مكانيزم توسعه پاك (CDM) فعاليت مى نمايد.

مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف با هدف بسترسازى در راستاى ايجاد فرصت‌هاى شغلى مناسب به منظور جذب كارآفرينان و دانش‌آموختگان دانشگاهى و ايجاد فضاى مناسب جهت تجارى‌كردن دستاوردهاى تحقيقاتى و فناورانه از واحدهاى فناور مستقر در راستاى رشد و توسعه نوآورى‌هاى فناورانه حمايت مى نمايد.