مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى‌«تجارى‌سازى فناورى‌هاى پيشرفته»‌ در مركز رشد دانشگاه شريف

مهمترين موضوع در عرصه تجارى سازى فناورى، چگونگى سود آور كردن فناورى به ويژه فناورى هاى پيشرفته مانند فناورى نانو، فناورى زيستى و فناورى اطلاعات و تبديل آنها به ثروت است.

از جمله مشكلات كسب و كار هاى دانش بنیان و نوپا، نداشتن دانش كافى نسبت به بازار، عدم آگاهی صحیح نسبت به جایگاه فناوری، نبود منابع مالى و سرمايه گذارى است. جلب اعتماد بازار به سمت صلاحيت و توانمندى شركت نوپا، همچنين وجود منابع و زيرساخت هايى مانند آنچه در پارك هاى علم و فناورى و مراكز رشد موجود است، براى رشد و موفقيت اين شركت ها حياتى است.

در اين راستا آشنايى مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد با فرايند تجارى سازى فناورى‌هاى پيشرفته در پيشبرد كسب و كار دانش بنيان موثر مى‌باشد. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، دوره آموزشى «تجارى سازى فناورى‌هاى پيشرفته» را برگزار نمود.

اين دوره آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، در روز شنبه و دوشنبه 24 و 26 بهمن 1394 در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف برگزار شد. اين دوره كه با ارائه جناب آقاى دكتر محمد رضا نظرى مدرس و مشاور در حوزه مديريت كسب و كار و تجارى سازى فناورى، انجام شد، موضوعاتى نظير: آشنايى با بینش تجارى سازى فناورى، خلق ثروت، جایگاه و هدف فناورى، تجارى سازى فناورى و توليد ثروت، شناخت دقيق از بازار فناورى و ... مورد بحث قرار گرفت.