مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با قوانين و مقررات بيمه تأمين اجتماعى» در مركز رشد

آشنايى با قانون بيمه تأمين اجتماعى، يكى از نيازهاى شركت‌هاى دانش بنيان است كه عدم آگاهى درست و كاربردى از اين قانون و روند اجرايى آن، باعث بروز مشكلاتى در روند رشد شرکت مى‌شود. آشنايى مديران و كارشناسان شركت‌هاى كوچك و دانش بنيان با قوانين و مقررات بيمه تأمين اجتماعى مانع بروز مشكلات قانونى براى كارفرما و كارگر خواهد شد لذا شناخت اين قانون امرى ضرورى مى‌باشد. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، دوره آموزشى «آشنايى با قوانين و مقررات بيمه تأمين اجتماعى» را برگزار ‌نمود. اين دوره آموزشى مخصوص مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه بوده كه به مدت 6 ساعت در تاريخ 27 و 29 دی 1394 برگزار گرديد.

در اين دوره كه با ارایه آقای علی سلمانی كارشناس ارشد درآمد سازمان تأمين اجتماعى انجام شد، مباحثى نظير: وظايف كارفرمايان در قبال سازمان تأمين اجتماعى، چگونگى تشكيل پرونده مطالباتى بيمه و بيمه نمودن نيروى انسانى شركت، انواع حالت‌هاى بدهى حق بيمه و چگونگى برخورد با آن، چگونگى اعتراض به بدهى حق بيمه، مسائل و مشكلات حقوقى كارفرمايان و نحوه اجتناب از آنها، بيمه بيكارى و شرايط استفاده از آن، معافيت ها در قانون تأمين اجتماعى، بیمه قراردادهای پیمانکاری ... مطرح گرديد. در پايان دوره، به سوالات شركت كنندگان در اين حوزه پاسخ داده شد.