مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى كارگاه آموزشى «مديريت مالى براى مديران غير مالى» در مركز رشد شريف

تصميم‌گيرى‌هاى درست و يا نادرست در حوزه مالى و سرمايه گذارى مى‌تواند سبب رشد پايدار يك شركت و يا عدم موفقيت آن گردد. آشنايى مديران و كارشناسان غيرمالى شركت‌هاى دانش بنيان با نگرش استراتژيك مالى امرى ضرورى مى‌باشد. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با مباحث مديريت مالى، كارگاه آموزشى دو روزه «مديريت مالى براى مديران و كارشناسان غير مالى» را برگزار نمود.

اين كارگاه آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، در روزهاى يكشنبه 89/4/13 و سه‌شنبه 89/4/15 برگزار گرديد. در اين دوره كه با ارائه جناب آقاى مهندس هادى كوزه‌چى از فارغ التحصيلان MBA دانشگاه صنعتى شريف انجام گرفت مباحثى مانند: مبانى حسابدارى براى مديران و كارشناسان غيرمالى، كليات و مقدمه در رابطه با مديريت مالى، آشنايى با صورت هاى مالى سه گانه و اجزاى آنها (صورت سود و زيان، ترازنامه و جريان وجوه نقد)، تحليل صورت هاى مالى (براى شركت موجود و يا پيش بينى هاى صورت گرفته براى يك پروژه جديد) ، آشنايى با مفاهيم مختلف مديريت مالى به صورت درست، ساختار سرمايه يك شركت و يا پروژه جديد و ... مطرح گرديد.