مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با امور بانكى اسناد تجارى» در مركز رشد شريف

يكى از دغدغه‌هاى مديران شركت‌هاى دانش‌بنیان، دريافت تسهيلات مناسب و مرتبط با فعاليت‌هاى فناورانه و روشهاى تعامل اثر بخش با بانك‌ها و ساير موسسات مالى مى باشد كه در اين راستا آشنايى مديران و كارشناسان با خدمات بانكى و مقررات مرتبط با آنها، مى تواند زمينه مساعدى را براى دريافت تسهيلات و بكارگيرى آن به منظور پيشبرد كسب و كار دانش محور فراهم نمايد.

لذا آشنايى مديران شركت‌هاى دانش بنيان با امور بانكى و قوانين چك و سفته امرى ضرورى مى‌باشد. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف بعد از برگزاری دوره آموزشی آشنایی با نظام حقوقی اسناد تجاری، دوره آموزشى «آشنايى با امور بانکی اسناد تجاری (با تأکید بر چک)» را برگزار کرد.

اين دوره آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، در روز یکشنبه 10 آبان 1394 برگزار شد. در اين دوره كه با ارائه جناب آقاى مجتبی سوری رئیس دپارتمان گزارشگری مالی بانک توسعه صادرات ایران و مشاور و مدیر مالی صندوق توسعه صادرات و فناوری شریف انجام گرفت، مباحثى نظیر آشنايى با امور بانکی مرتبط با چک، روش صحیح نوشتن چک بر اساس مقررات بانک، آشنایی با انواع چک، توصیه‌های مهم در رابطه با چک بانکی و چک رمزدار، آشنایی با سيستم بانكدارى، آشنايى با انواع عقود اسلامى و نحوه محاسبه سود، بررسى نرخ سود سرمايه گذارى، بررسی انواع حساب و سپرده در بانک و ... مطرح شد.