مرکز رشد شريف صفحه نخست

استقرار هسته تحقيقاتى و مهندسى بركه تثبيت در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

در راستاى استقرار واحدهاى فناور دانش بنيان و حمايت از نوآورى‌هاى فناورانه در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف، كميته پذيرش مركز با استقرار هسته تحقيقاتى و مهندسى بركه تثبيت موافقت نموده و اين هسته از اسفند سال 88 فعاليت خود را در مركز رشد آغاز نموده است.

بركه تثبيت با ايده محورى «تبديل پسماندهاى دارويى و ويژه به پسماندهاى عادى» و در زمينه فناورى زيستى و در راستاى بى خطر سازى پسمانداى دارويى و ويژه فعاليت مى نمايد.