مرکز رشد شريف صفحه نخست

نشست ليزينگ محصولات دانش بنيان و تشريح بازار دارايى فكرى كشور در مركز رشد

با استناد به ماده 17 قانون پنجم توسعه کشور مبنی بر نقش حمایتی دولت در ایجاد بازار فناوری و بورس ایده در کشور، پارک فناوری پردیس با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، طرح توسعه بازار فناوری را در قالب لیزینگ محصولات دانش بنیان و طرح بازار دارایی فکری را با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار طراحی و اجرا نموده است.

ایجاد یک ساختار مناسب و بستری قانونمند برای تبادلات محصولات دانش بنیان و مصادیق مالکیت فکری سبب جلب اطمینان صاحبان کسب و کار، مخترعان و نوآوران از یک سو و جذب سرمایه های متقاضیان و سرمایه گذاران از سوی دیگر شده و به تسهیل و تسریع خرید و فروش و تجاری سازی و ارزش آفرینی اقتصادی کمک شایانی می کند.

بر این اساس، نشست لیزینگ محصولات دانش بنیان و تشریح بازار دارایی فکری کشور در روز سه شنبه مورخ 19 اسفند ماه 93 در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف با حضور کارشناسانی از پارک فناوری پردیس و مدیران واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف از ساعت 14 الی 16 برگزار شد.

در این نشست که به مدت 2 ساعت به طول انجامید آقایان مهندس علی اکبریان؛ دبیر فن بازار ملی ایران، مهندس علی آبادی؛ نماینده صندوق توسعه فناوری­های نوین و مهندس هاشمی؛ کارشناس بازار دارایی­های فکری، ضمن ارائه مطالبی در مورد لیزینگ محصولات دانش بنیان و  بازار دارایی فکری به پرسشهای مرتبط حاضران نیز پاسخ دادند.