مرکز رشد شريف صفحه نخست

صندوق پژوهش وفناورى غيردولتى توسعه صادرات شريف از وزرات علوم مجوز گرفت

صندوق پژوهش و توسعه فناورى غير دولتى توسعه صادرات شريف از وزارت علوم،‌تحقيقات و فناورى مجوز گرفت.

با توجه به اينكه برخوردارى از ابزارها و مكانيزم‌هاى مناسب جهت تامين مالى طرح‌ها يكى از مهمترين ملزومات توسعه كسب و كار مى‌باشد و نظر به ويژگى‌هاى خاص طرح هاى تجارى مبتنى بر فناورى‌هاى پيشرفته، دانشگاه صنعتى شريف با محوريت مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف اقدام به تاسيس اين صندوق نموده است.

شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان، پارك فناورى پرديس، پارك علم و فناورى يزد و پارك علم و فناورى خراسان از جمله نهادهايى هستند كه تاكنون به تاسيس اين صندوق‌ اقدام نموده اند. دانشگاه صنعتى شريف نيز اولين دانشگاهى است كه نسبت به اخذ اين مجوز اقدام نموده و موفق به كسب مجوز از وزارت علوم،‌تحقيقات و فناورى شده است.

دانشگاه صنعتى شريف، بانك توسعه صادرات ايران، شركت سرمايه گذارى سفيران، صندوق مالى توسعه تكنولوژى ايران از سهامداران اين صندوق مى‌باشند.

مطابق با اساسنامه مصوب هيات محترم وزيران موضوع فعاليت صندوق هاى پژوهش و فناورى عبارتند از:

1- اعطاى وام و تسهيلات به طرح‌هاى پژوهشى و فناورى

2- تامين سرمايه ريسك پذير و مشاركت و سرمايه گذارى در طرح‌هاى پژوهشى و فناورى

3- تضمين پرداخت به موقع تعهدت و اقساط طرح‌هاى پژوهشى و فناورى در مقاطع تعيين شده در قرارداد

4- صدور ضمانت نامه‌هاى مورد نياز موسسات پژوهشى و فناورى بخش غير دولتى به متقاضيان