مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «مديريت كسب و كارهاى كوچك» در مركز رشد دانشگاه شريف

يكى از مهمترين دلايل موفقيت و بالندگى كسب و كارهاى دانش بنيان، مديريت صحيح آن است. در اين ميان مديريت كسب و كارهاى كوچك از ويژگى‌هاى خاصى برخوردار است كه آن‌را با كسب و كارهاى بزرگ متمايز مى‌سازد. شناخت اين ويژگى‌ها و كسب مهارت در اين راستا در موفقيت كسب و كارهاى كوچك بسيار مؤثر خواهد بود. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، دوره آموزشى «مديريت كسب و كارهاى كوچك» را برگزار كرد.

اين دوره آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، به مدت 8 ساعت در تاريخ 21 و 28 آبان 1393 در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف برگزار شد.

اين دوره توسط آقاى مهندس فرزين فرديس دانش‌ آموخته MBA دانشگاه صنعتى شريف ارائه شد و موضوعاتى نظير: مقدمه‌اى بر كسب و كارهاى كوچك، پنج ستون كسب و كارهاى نوپا، مديريت كلان، مديريت مالى، مديريت بازاريابى و فروش، مديريت منابع انسانى، و مديريت قراردادها و امورحقوقى و ... مورد بحث قرار گرفت.