مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با قوانين‌ و مقررات قانون كار» در مركز رشددانشگاه شريف

آشنايى با قوانين و مقررات قانون كار، يكى از نيازهاى شركت‌هاى دانش بنيان مى‌باشد كه عدم آگاهى درست و كاربردى از قوانين و روند اجرايى آن، باعث بروز مشكلاتى در اينگونه شركت‌ها مى‌گردد. آشنايى مديران و كارشناسان شركت‌هاى كوچك و دانش بنيان با حقوق كار مانع بروز مشكلات قانونى بين كارفرما و مجرى خواهد شد لذا شناخت اين قوانين امرى ضرورى مى‌باشد. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، دوره آموزشى «آشنايى با قوانين و مقررات قانون كار» را برگزار كرد.

اين دوره آموزشى مخصوص مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه بوده كه به مدت 8 ساعت در تاريخ 27 و 28 مهر 1393 برگزار شد.

در اين دوره كه با ارائه جناب آقاى اسماعيل ظريفى آزاد مدير كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، مشاور و مدرس حقوق كار انجام شد مباحثى نظير: قرارداد كار و قراردادهاى پيمانكارى و ساير قراردادها، پيمانكارى فردى و جمعى و آيين‌نامه مربوطه، انواع قراردادهاى كار، اضافه‌كارى، ماموريت، مرخصى استحقاقى و بدون حقوق كاركنان، مديران و سهامداران شركت و شرايط آن، مسائل مربوط به كارگاه‌هاى زير 10 نفر، مسائل طبقه‌بندى مشاغل و ... مطرح ‌شد. در پايان دوره، به سوالات شركت كنندگان در اين حوزه پاسخ داده شد.