مرکز رشد شريف صفحه نخست

استقرار پنج واحد فناور جديد در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف

در راستاى حمايت از نوآورى‌هاى فناورانه و استقرار واحدهاى فناور دانش بنيان در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف، كميته پذيرش مركز با استقرار پنج واحد فناور جديد به نام‌هاى «بهروش پايا سيستم»، «راهكار اقتصاد و مديريت بديع»، «شريف سازه آزما»، « نوآوران سرآمد شريف» و «پيشروان فناورى شريف» موافقت نموده و اين واحد‌هاى فناور از دو ماه پايانى سال 1392 و فرودين ماه سال 1393 فعاليت خود را در مركز رشد آغاز نموده‌اند.

واحد فناور «بهروش پايا سيستم» در زمينه فناورى اطلاعات و ارتباطات و با ايده محورى «اتوماسيون مديريت منابع انسانى در حوزه بهداشت و درمان»، واحد فناور «راهكار اقتصاد و مديريت بديع» در زمينه فناورى اطلاعات و ارتباطات و با ايده محورى «طراحى و عرضه سامانه هوش تجارى»، واحد فناور «شريف سازه آزما» در زمينه سازه‌هاى نوين و با ايده محورى «طراحى پيشرفته و بهينه‌سازى سازه‌ها با هدف كاهش مصرف مصالح (آهن و بتن)» و واحد فناور «نوآوران سرآمد شريف» در زمينه فناورى اطلاعات و ارتباطات و با ايده محورى «ايجاد شبكه‌اى براى توليد محتوا در دنياى مجازى» فعاليت مى‌نمايند.

مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف با هدف بسترسازى در راستاى ايجاد فرصت‌هاى شغلى مناسب به منظور جذب كارآفرينان و دانش‌آموختگان دانشگاهى و ايجاد فضاى مناسب جهت تجارى‌كردن دستاوردهاى تحقيقاتى و فناورانه از واحدهاى فناور مستقر به منظور رشد و توسعه نوآورى‌هاى فناورانه حمايت مى‌نمايد.