مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با قوانين و مقررات قانون كار» در مركز رشد دانشگاه

قانون كار يكى از اصلى ترين قانون‌هاى مرتبط با كسب و كار مى‌باشد كه همه صاحبان كسب و كار به خصوص شركت‌هاى دانش بنيان بايد آگاهى كامل و كافى از آن داشته باشند تا روابط بين افراد در شركت به خوبى تعريف شده و ادامه كار در محيطى سالم ميسر گردد. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، دوره آموزشى «آشنايى با قوانين و مقررات قانون كار» را برگزار ‌نمود.

اين دوره آموزشى مخصوص مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه بود كه به مدت 6 ساعت در تاريخ 20 آذر 1392 برگزار گرديد. در اين دوره كه با ارائه جناب آقاى محمدجواد الهيان مشاور، مدرس و مؤلف قوانين كار عى انجام شد، مباحثى نظير: قرارداد كار و قراردادهاى پيمانكارى و ساير قراردادها، پيمانكارى فردى و جمعى و آيين‌نامه مربوطه، انواع قراردادهاى كار، اضافه‌كارى، ماموريت، مرخصى استحقاقى و بدون حقوق كاركنان، مديران و سهامداران شركت و شرايط آن، مسائل مربوط به كارگاه‌هاى زير 10 نفر، مسائل طبقه‌بندى مشاغل و ... مطرح مى‌گردد. در پايان دوره، به سوالات شركت كنندگان در اين حوزه پاسخ داده خواهد شد.