مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى كارگاه آموزشى «هوش مالى مديران» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

با تغييرات روزافزون دنياى امروز كه حاصلِ عواملِ پارادايميِ متعددى نظير اينترنت، تكنولوژى، شبكه‌هاى اجتماعى و مانند آن است، سوادهاى جديدى در حال شكل گيرى و معرفى هستند. يكى از اين سوادها، سواد مالى است. اين سواد در سطح خانواده‌ها، مادران، بازنشستگان، دانش آموزان و دانشجويان، كاركنان و مديران در برخى كشورها در حال مطالعه، توسعه و آموزش است.

در كنار سواد مالى كه عموماً به جنبه‌هاى اطلاعاتى، دانشى و مهارتى كار با پول محدود مى‌شود، شايستگى مالى با تأكيد بر نگرش‌هاى مالى يا نگرش‌هاى مورد نياز براى عملكرد موفق در زمينه مالى در حوزه آموزش مديران در سطح بنگاه‌ها در حال توسعه است. انگيزه ارزيابى و توسعه شايستگى مالى در مديران و كارشناسان سازمان‌ها اين پرسش است كه اگر سواد مالى براى كودكان و سالخوردگان، مادران و كارمندان و خلاصه همه اقشار جامعه ضرورى است، آيا براى مديرانى كه به طور مستقيم يا غير مستقيم بر عملكرد مالى سازمان متبوع خود تأثير مى‌گذارند، ضرورى نيست؟ در همين راستا مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، كارگاه آموزشى «هوش مالى مديران» را برگزار ‌نمود.

اين كارگاه آموزشى مخصوص مديران واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه بوده و به مدت 8 ساعت در روزهاى دو‌شنبه و سه‌شنبه مورخ 23 و 24 ارديبهشت 1392 برگزار گرديد.

در اين كارگاه كه با ارائه جناب آقاى مهندس اميد مهرابى دانشجوى دكترى مديريت منابع انسانى دانشگاهUTM مالزى، كارآفرين، مؤسس و مدير عامل شركت آرين فرناب سيستم ، مدرس و مشاور در حوزه مديريت كسب و كار، منابع انسانى، هوش مالى مديران، توسعه مهارت‌هاى اقتصاد و مديريت، انجام گرفت، مباحثى نظير: آشنايى با سواد مالى و شايستگى مالى، آشنايى با نگرش‌هاى مورد نياز در موفقيت فردى و سازمانى در حوزه مالى، ارزيابى شركت كنندگان از نظر شايستگى مالى، خودارزيابى شركت كنندگان از نظر نگرش‌هاى مورد نياز براى موفقيت در شايستگى مالى، آشنايى با نگرش‌هاى مالى مورد نياز در سازمان بر حسب واحد و مأموريت سازمانى، سهم امور مالى از حوزه هاى كسب و كار، ابعاد و حوزه هاى هوش مالى و ... مطرح گرديد.

اين دوره به صورت كارگاهى برگزار گرديد و روش آموزش، عموماً فعال بوده و از برخى بازى‌هاى مطرح در حوزه هوش مالى و نيز كاربرگ‌هايى جهت تقويت مهارت برخى حوزه‌هاى هوش مالى استفاده شد و فراگيران نيز در طى دوره مشكلات و سوالات خود را مطرح و پاسخ لازم را دريافت نمودند.