مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى«آشنايى با قوانين‌كار و تأمين‌اجتماعى»در مركز رشد دانشگاه شريف

عکسآشنايى با قوانين كار و تأمين اجتماعى، يكى از نيازهاى شركت‌هاى دانش بنيان مى‌باشد كه عدم آگاهى درست و كاربردى از قوانين و روند اجرايى آن، باعث بروز مشكلاتى در اينگونه شركت‌ها مى‌گردد. آشنايى مديران و كارشناسان شركت‌هاى كوچك و دانش بنيان با قوانين كار و تأمين اجتماعى مانع بروز مشكلات قانونى بين كارفرما و مجرى خواهد شد لذا شناخت اين قوانين امرى ضرورى مى‌باشد. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، دوره آموزشى «آشنايى با قوانين كار و تأمين اجتماعى» را برگزار نمود.

اين دوره آموزشى مخصوص مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه بوده كه به مدت 8 ساعت در تاريخ 23 و 24 آبان 1391 برگزار ‌گرديد.

در اين دوره كه با ارائه جناب آقاى محمدجواد الهيان مشاور، مدرس و مؤلف قوانين كار و تأمين اجتماعى انجام گرديد، مطالب در دو موضوع كلى قانون كار و قانون بيمه تأمين اجتماعى مطرح شد و مباحثى نظير: قرارداد كار و قراردادهاى پيمانكارى و ساير قراردادها، پيمانكارى فردى و جمعى و آيين‌نامه مربوطه، انواع قراردادهاى كار، اضافه‌كارى، ماموريت، مرخصى استحقاقى و بدون حقوق كاركنان، مديران و سهامداران شركت و شرايط آن، بيمه بيكارى و شرايط استفاده از آن، مسائل مربوط به كارگاه‌هاى زير 10 نفر، مسائل طبقه‌بندى مشاغل و ... مطرح ‌گرديد. در پايان دوره، به سوالات شركت كنندگان در اين حوزه پاسخ داده شد.