مرکز رشد شريف صفحه نخست

استقرار دو واحد فناور جديد در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف

در راستاى استقرار واحدهاى فناور دانش بنيان و حمايت از نوآورى‌هاى فناورانه در مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف، كميته پذيرش مركز با استقرار دو واحد فناور جديد به نام‌هاى «پايا توسعه شريف» و «ريز پردازنده شريف» موافقت نموده و اين دو واحد از مهرماه سال 1391 فعاليت خود را در مركز رشد آغاز نموده‌اند.

واحد فناور «پايا توسعه شريف» در زمينه مكاترونيك و با ايده محورى «طراحى و ساخت ربات استوارت شش درجه آزادى» و واحد فناور «ريز پردازنده شريف» در زمينه الكترونيك و سخت افزار و با ايده محورى «طراحى و ساخت بردهاى الكترونيكى ادوات ابزار دقيق در صنايع نفت و گاز و پتروشيمى» فعاليت مى نمايند.

مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف با هدف بسترسازى در راستاى ايجاد فرصت‌هاى شغلى مناسب به منظور جذب كارآفرينان و دانش‌آموختگان دانشگاهى و ايجاد فضاى مناسب جهت تجارى‌كردن دستاوردهاى تحقيقاتى و فناورانه از واحدهاى فناور مستقر در راستاى رشد و توسعه نوآورى‌هاى فناورانه حمايت مى نمايد.