مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره‌ آموزشى«حقوق مالكيت فكرى و قرارداد ليسانس فناورى»در مركز رشد شريف

عکسيكى از زيرساخت‌هايى كه مى‌تواند ضامن موفقيت اقتصادى و فناورى شركت‌ها به خصوص شركت‌هاى دانش‌بنيان در عصر دانايى محورى باشد، توجه به حقوق مالكيت فكرى است. شركت‌ها با بهره گيرى از نظام مالكيت فكرى قادر خواهند بود تا چتر حقوقى كارآمدى براى فرايند خلق ايده تا صادرات فناورى و تجارى سازى خودشان فراهم آورند. در حقيقت ندانستن مباحث حقوق مالكيت فكرى براى شركت‌هاى دانش بنيان يك تهديد جدى و دانستن آنها به عنوان يك فرصت بزرگ خواهد بود. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف با حمايت معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و با همكارى مؤسسه دارايى‌هاى فكرى و فناورى مدرس، جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، دوره آموزشى «آشنايى با حقوق مالكيت فكرى و قرارداد ليسانس فناورى» را برگزار نمود.

اين دوره آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، به مدت 10 ساعت در تاريخ 24 و 25 مهر 1391 در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف برگزار گرديد.

اين دوره داراى دو بخش بود كه بخش اول آن توسط جناب آقاى مهندس حسن علم خواه مديرعامل مؤسسه دارايى‌هاى فكرى و فناورى مدرس و نويسنده كتاب «راهنماى مالكيت فكرى براى كسب و كارهاى دانش بنيان» و بخش دوم آن توسط جناب آقاى دكتر روح الله صابرى عضو هيأت علمى گروه حقوق دانشگاه هرمزگان و نويسنده كتاب «قراردادهاى ليسانس فناورى» ارائه گرديد.

در اين دوره موضوعاتى نظير: آشنايى با كليات حقوق مالكيت فكرى، مصاديق مالكيت فكرى، بررسى وضعيت مالكيت فكرى در ايران و جهان، نهادهاى متولى مالكيت فكرى، تعريف پتنت (حق اختراع) و انواع آن، مراحل، نحوه و مدارك مورد نياز جهت ثبت اختراع در ايران، جستجوى اختراعات بين المللى و تحليل پتنت، چهارچوب‌هاى كلى انجام تحليل پتنت و رصد فناورى، انواع بانك‌هاى اطلاعات پتنت‌هاى ثبت شدة دنيا و چگونگى استخراج متن آنها، استفاده از اطلاعات پتنت در ليسانس فناورى، قالبهاى حقوقى انتقال فناورى، انواع قراردادهاى ليسانس فناورى، ساختار قرارداد ليسانس فناورى، دانش فنى و محرمانگى در قرارداد ليسانس، جنبه هاى بازرگانى و مالى انتقال فناورى و جنبه هاى بين المللى ناظر به آن، اجرا، فسخ و خاتمه قرارداد ليسانس فناورى و ... مورد بحث قرار گرفت.