مرکز رشد شريف صفحه نخست

حضور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف و واحدهاى فناور در پنجمين نمايشگاه فناورى نانو

عکسمركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف به همراه سه واحد فناور مستقر به نام‌هاى نانو پارس شريف، توسعه فناورى مافوق صوت و نانو سولار شريف در پنجمين نمايشگاه فناورى نانو از تاريخ 13 تا 17 مهر 1391 واقع در سالن خليج فارس محل دايمى نمايشگاه‌هاى بين المللى تهران حضور يافت.

واحد فناور نانو پارس شريف در غرفه مركز رشد دانشگاه، دستاوردهاى خود را در زمينه نانو كه شامل محلول‌هاى نانو پاك و نمونه‌هاى تجارى شده آن بود، به نمايش گذاشت و واحدهاى فناور توسعه فناورى مافوق صوت و نانو سولار شريف داراى غرفه مستقل بوده كه دستاوردها و فعاليتهاى خود را در زمينه نانو به بازديدكنندگان عرضه نمودند. لازم به ذكر است سه واحد فناور رشد يافته مركز رشد دانشگاه، به نام‌هاى پارسا پليمر شريف، پوشش‌هاى نانو ساختار و پژوهشگران نانو فناورى نيز در نمايشگاه حضور داشتند.

در پنجمين جشنواره و نمايشگاه فناورى نانو، در بخش نهاد‌هاى ترويجى، باشگاه دانش‌آموزى فن‌آورى نانو، فروشگاه كتاب تخصصى، 17 انجمن‌‌‌ دانشجويى و شركت‌هاى آموزشى در بخش مراكز علمى، 11 آزمايشگاه‌، 23 دانشگاه و پژوهشگاه‌ و 11 پارك علم و فن‌آورى و مركز رشد و در بخش‌ شركت‌هاى صنعتى 86 شركت داخلى و 11 شركت از كشورهاى روسيه، ژاپن، كره جنوبى و آمريكا حضور داشتند.

مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف و واحدهاى فناور، آخرين دستاوردها و فعاليت‌هاى خود را در زمينه فناورى نانو در اين نمايشگاه ارائه نمودند.