مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى كارگاه آموزشى«مديريت رشد كسب وكارهاى نوپا»در مركز رشد دانشگاه شريف

عکسكسب و كارهاى نوپا با گذشت زمان نياز به رشد داشته و اين رشد بايد به خوبى مديريت شود. يكى از مهمترين دلايل موفقيت و بالندگى در اين عرصه، مديريت رشد اين كسب و كارها مى‌باشد. در حقيقت مديريت رشد كسب و كارهاى كوچك و نوپا از ويژگى‌هاى خاصى برخوردار است كه آنرا با كسب و كارهاى بزرگ متمايز مى‌سازد. شناخت اين ويژگى‌ها و كسب مهارت در اين راستا در رشد صحيح كسب و كارهاى كوچك و نوپا بسيار مؤثر مى باشد، زيرا صاحبان اين كسب و كارها عموماً داراى تخصص فراوان در رشته¬هاى فنى خود و در عين حال فاقد دانش و مهارت لازم براى مديريت كسب و كار هستند. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، كارگاه آموزشى «مديريت رشد كسب و كارهاى نوپا» را برگزار نمود.

اين كارگاه آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، به مدت 16 ساعت از تاريخ 19 تا 28 شهريور 1391 در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف برگزار گرديد.

اين دوره توسط جناب آقاى حسين صامعى دانش‌ آموخته MBA و دانشجوى دكتراى مديريت دانشگاه صنعتى شريف، ارائه گرديد و موضوعاتى نظير: مفهوم رشد كسب و كارهاى كوچك، چرخه عمر سازمان و مهمترين چالش‌هايى كه كسب و كارها در مراحل مختلف رشد خود با آن مواجه هستند، تشريح چالش‌هايى كه كسب و كارهاى كوچك نوپا با آن مواجه هستند، تشريح فرايند توسعه محصول جديد، روش‌هاى خلق ارزش براى مشتريان، مبانى بازاريابى، روش‌هاى مديريت منابع انسانى، روش‌هاى درآمدزايى و انواع منابع درآمد براى كسب و كارها، ساختار هزينه‌هاى كسب و كارها، مهمترين شاخص‌‌هاى عملكرد مالى، و مهمترين صورت‌حساب‌هاى مالى و ... مورد بحث قرار گرفت.