مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى كارگاه آموزشى «ساختار و روش‌هاى تأمين منابع مالى» در مركز رشد شريف

كسب و كارهاى كوچك همواره با مشكل تأمين مالى روبرو هستند و يكى از مهمترين مسايل اين كسب و كارها يافتن منابع مناسب جهت تأمين مالى مى باشد. بسيارى از منابع تآمين مالى با يك مديريت مالى و برنامه ريزى درست و صحيح، قابل دستيابى است به شرطى كه كسب و كارهاى كوچك روش‌هاى تأمين منابع مالى را به خوبى شناخته و در اين راستا قدم بردارند. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، كارگاه آموزشى «ساختار و روش‌هاى تأمين منابع مالى» را برگزار نمود

اين كارگاه آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، به مدت 12 ساعت از تاريخ 17 تا 21 تير 1391 در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف برگزار گرديد.

اين دوره توسط جناب آقاى مهندس هادى كوزه‌چى دانش‌ آموخته MBA دانشگاه صنعتى شريف و دانشگاه McMaster كانادا، ارائه گرديد و موضوعاتى نظير: آشنايى با كليات مديريت مالى و تامين مالى، آشنايى با نظام بانكى ايران، معرفى شيوه هاى تأمين مالى مبتنى بر بدهى و مثال هاى كاربردى از ايران، معرفى شيوه هاى تأمين مالى مبتنى بر سرمايه، انواع تسهيلات و عقود نظام بانكى كشور، شيوه استفاده، حوزه كاربرد، فرايند دريافت تسهيلات در بانك هاى ايران و معيارهاى تصميم گيرى در بانك ها و موسسات مالى، فرم ها، استانداردها و فرايندهاى اخذ تسهيلات، روش هاى تامين مالى در ارتباط با خريدهاى خارجى، ساختار سالم تامين مالى يك شركت،‌ انواع تسهيلات رايج بانكى و محاسبات مربوط به آن، نمونه قراردادهاى بانك هاى داخلى و مسائل حقوقى قراردادها، آشنايى با كاربرد اكسل در تمام موارد تشريح شده در فوق و ... مورد بحث قرار گرفت.