مرکز رشد شريف صفحه نخست

نشست مدير مركز رشد و كارآفرينى دانشگاه با دانشجويان دانشگاه صنعتى شريف

عکسبه منظور آشنايى هر چه بيشتر دانشجويان با فعاليت‌هاى مركز كارآفرينى دانشگاه، در تاريخ دو‌شنبه 12تيرماه 1391 جلسه‌‎اى با حضور مدير مركز، جناب آقاى مهندس دهبيدى‌پور از ساعت 16 الى 18:30 در محل ساختمان مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه برگزار گرديد.

در ابتداى اين نشست مهندس دهبيدى‌پور با معرفى نهادهاى چهارگانه: مركزكارآفرينى، مركز رشد، صندوق پژوهش و فناورى و مجتمع فناورى و مشخص نمودن جايگاه آن در حوزه معاونت پژوهش و فناورى دانشگاه، راجع به فعاليت‌‌هاى اين ارگان‌‌ها توضيح كلى دادند و سپس با توجه به اهداف اين جلسه به طور كامل به معرفى مركز كارآفرينى، چگونه شكل‌گيرى، مأموريت‌ها، وظايف و اهداف آن پرداختند.

ايشان با معرفى حوزه‌هاى ترويج، آموزش، پژوهش، اقدامات توسعه‌‌اى و بخش جشنواره به عنوان زمينه‌هاى اصلى مركز، به دغدغه خود در ارتباط با گسترش ترويج فرهنگ كارآفرينى در فضاى دانشجويى و به طور خاص دانشگاه صنعتى شريف پرداخته و نظرات دانشجويان حاضر در جلسه را در اين خصوص خواستار شدند.

در ادامه، جلسه پرسش و پاسخ با حضور تنى چند از دانشجويان همكار با مركز كارآفرينى برگزار شد كه مهندس دهبيدى‌پور ضمن شنيدن انتقادات و پيشنهادات دانشجويان در ارتباط با امور جارى مركز مثل انتشار كتاب در حوزه كارآفرينى و برگزارى دوره­‌هاى آموزشى مورد نياز دانشجويان، برگزارى نشست­‌ها و بازديدهاى متنوع دستورات لازم را صادر نمودند.