مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «آشنايى با ماليات مستقيم و ارزش افزوده» در مركز رشد شريف

عکسآشنايى با قوانين و مقررات مالياتى، يكى از نيازهاى شركت‌هاى خصوصى مى‌باشد كه عدم آگاهى درست و كاربردى از قوانين و روند اجرايى پرداخت ماليات، باعث بروز مشكلاتى در شركت‌ها مى‌گردد. آشنايى مديران و كارشناسان شركت‌هاى كوچك و دانش بنيان با قوانين مالياتى امرى ضرورى مى‌باشد. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با مباحث مالياتى، دوره آموزشى «آشنايى با قوانين و مقررات مالياتى شركت‌ها (ماليات مستقيم و ارزش افزوده)» را برگزار نمود.

اين كارگاه آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، به مدت 16 ساعت از تاريخ 21 تا 31 تيرماه 1391 برگزار گرديد. در اين دوره كه با ارائه جناب آقاى عليرضا فلاح ميرزايى عضو هيأت علمى، مشاور و مدرس در امور مالياتى، انجام گرفت، مطالب در دو موضوع كلى ماليات مسقيم و ماليات بر ارزش افزوده مطرح گرديد و مباحثى مانند: انواع ماليات‌هاى مستقيم، ماليات املاك، ماليات حقوق، ماليات عملكرد شركت‌ها، قوانين ماليات بر ارزش افزوده، نحوه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده، معافيت‌هاى مالياتى، جرايم مالياتى، مراحل اجرايى حل اختلاف و ... مطرح گرديد. در پايان دوره، به سوالات مالياتى شركت كنندگان پاسخ داده شد.