مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى كارگاه آموزشى «مديريت كسب و كارهاى كوچك» در مركز رشد دانشگاه شريف

عکسيكى از مهمترين دلايل موفقيت و بالندگى كسب و كارهاى دانش بنيان، مديريت صحيح آن مى‌باشد. در اين ميان مديريت كسب و كارهاى كوچك از ويژگى‌هاى خاصى برخوردار است كه آنرا با كسب و كارهاى بزرگ متمايز مى‌سازد. شناخت اين ويژگى‌ها و كسب مهارت در اين راستا در موفقيت كسب و كارهاى كوچك بسيار مؤثر مى باشد. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، كارگاه آموزشى «مديريت كسب و كارهاى كوچك» را برگزار نمود.

اين كارگاه آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، به مدت 8 ساعت در تاريخ 12 و 13 ارديبهشت 1391 در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف برگزار گرديد. اين دوره توسط جناب آقاى مهندس فرزين فرديس دانش‌ آموخته MBA دانشگاه صنعتى شريف ارائه گرديد و موضوعاتى نظير: مقدمه‌اى بر كسب و كارهاى كوچك، شش ستون كسب و كارهاى نوپا، مديريت كلان، مديريت مالى، مديريت فروش، مديريت منابع انسانى، مديريت پروژه و توليد، مديريت قراردادها و امورحقوقى و ... مورد بحث قرار گرفت.