مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى دوره آموزشى «مديريت بازاريابى» در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

عکسبازاريابى يكى از نيازهاى مهم و اساسى كسب و كارهاى كوچك و دانش بنيان مى‌باشد كه عدم آگاهى درست و كاربردى از مباحث بازاريابى، مشكلاتى را براى ادامه حيات كسب وكار بوجود خواهد آورد. جهت بقاى كسب و كار در بازارهاى رقابتى در سطح ملى و جهانى، آشنايى مديران و كارشناسان شركت‌هاى دانش بنيان با مديريت بازاريابى امرى ضرورى مى‌باشد. به همين منظور مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف جهت آشنايى مديران واحدهاى فناور مركز رشد با اين مبحث، كارگاه آموزشى «مديريت بازاريابى» را برگزار نمود.

اين كارگاه آموزشى با حضور مديران و كارشناسان واحدهاى فناور مركز رشد دانشگاه، به مدت 32 ساعت از تاريخ 11 بهمن تا 20 اسفند 1390 در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف برگزار گرديد. اين دوره توسط جناب آقاى دكتر يحيى علوى داراى دكتراى مديريت و بازرگانى از دانشگاه ايالتى هيوستن تگزاس و جوانترين مدير ارشد شركت ياهو (Yahoo!) در بخش بازاريابى و فروش در منطقه خاورميانه و آفريقا، ارائه گرديد و موضوعاتى نظير: مقدمه‌اى بر كسب و كار، برند سازى، چگونه مشترى را به برند خود وفادار سازيم؟، نوشتن يك طرح بازاريابى، تحليل رفتار مصرف كننده، تجزيه و تحليل بازار، بررسى كسب و كار در محيط رقابت، مرورى بر كانال‌هاى توزيع، ايجاد يك آميخته بازاريابى اوليه، طرح اجرايى، ... مورد بحث قرار گرفت.