مرکز رشد شريف صفحه نخست

حضور مركز رشد شريف و واحدهاى‌ فناور در نمايشگاه ‌جشنواره صنعتى‌ مكانيك‌ شريف

عکسمركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف به همراه سه واحد فناور به نام‌هاى هوش نهاد، پرگاس خودرو شريف و مكاترونيك شريف آريو در نمايشگاه ششمين جشنواره صنعتى مكانيك شريف از تاريخ 1 الى 3 اسفند 1390 واقع در سالن نمايشگاههاى دايمى دانشگاه صنعتى شريف حضور يافت.

مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف و واحدهاى فناور آخرين دستاوردها و فعاليت‌هاى خود را در اين نمايشگاه ارائه كردند. واحد فناور هوش نهاد با ايده محورى «نرم افزارهاى تشخيص پزشكى» در زمينه هاى پردازش تصوير متمركز بر تشخيص پزشكى و نيز زمينه هاى تخصصى پردازش سيگنال در تركيب با سيستمهاى مكانيكى مهندس پزشكى فعاليت مى نمايد.

واحد فناور پرگاس خودرو شريف با ايده محورى «طراحى و ساخت خودروى هيبريد الكتريكى» در زمينه ساخت سيستم‌هاى مكاترونيكى و تجهيزات قواى محركه خودرو، و با هدف ارتقاء سطح دانش فنى كشور در زمينه خودروهاى الكتريكى و هيبريد الكتريكى- بنزينى مشغول فعاليت مى‌باشد.

واحد فناور مكاترونيك شريف آريو با ايده محورى «طراحى و ساخت سيستم ناوبرى اينرشيال در ابعاد ميكرو و پياده سازى آن در حوزه Bio feedback» در زمينه طراحى و ساخت انواع سامانه‌هاى ناوبرى اينرشيال با دقت‌هاى متفاوت و نيز طراحى، ساخت و كنترل سامانه‌هاى روباتيكى و مكاترونيكى فعاليت مى نمايد.

اين سه واحد فناور بخشى از فعاليتها و توانمنديهاى خود را در اين نمايشگاه در معرض ديد عموم قرار دادند.