مرکز رشد شريف صفحه نخست

اعلام شرايط‌ ومراحل پذيرش هسته‌هاى پژوهش و‌فناورى دربخش مجازى مركز رشد شريف

بسمه تعالى

1-     مقدمه:

 

مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف همواره با كثرت متقاضيانى روبرو بوده است كه مايل به استقرار در اين مركز و بهره‌گيرى از خدمات آن بوده‌اند ولى محدوديت امكانات اين مركز و بويژه محدوديت فضاى فيزيكى آن، همواره مانعى جدى در مقابل برآوردن درخواست متقاضيان پذيرش در اين مركز بوده است. از طرف ديگر، برخى از متقاضيان اظهار داشته‌اند كه نياز جدى به فضاى استقرار در مركز ندارند، بلكه خدمات ديگر مركز براى آنان از ضرورت و اهميت بيشترى برخوردار مى‌باشد.

اكنون پس از تصويب شوراى مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته شريف و با بررسى‌هاى به عمل آمده و انجام برنامه‌ريزى‌هاى اجرايى، اين مركز افتخار دارد آغاز پذيرش براى بخش مجازى (غيرمستقر) خود را با پذيرش هسته‌هاى پژوهشى دانشگاه صنعتى شريف اعلام نمايد.

به اين ترتيب، اعضاى محترم هيات علمى دانشگاه كه تشكيل شركت دانش‌بنيان (به صورت خصوصى يا با مشاركت دانشگاه) را در افق فعاليت‌هاى پژوهشى خويش مى‌بينند و توسعه كمى و يا كيفى اين فعاليت‌ها را از مسير فعاليت‌هاى حرفه‌اى‌تر ميسر مى‌دانند، مى‌توانند از خدمات بخش مجازى مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف بهره‌مند شوند.

 

2-     هسته‌هاى پژوهش وفناورى:

 

منظور هسته‌هايى هستند كه با محوريت اعضاى هيات علمى دانشگاه صنعتى شريف، به عنوان مجرى طرح‌هاى پژوهشى در دانشگاه صنعتى شريف عمل مى‌كنند.

اين هسته‌هاى پژوهشى با معرفى‌نامه رسمى دانشكده‌ها يا پژوهشكده‌ها قابل شناسايى مى‌باشند.

 

3-     معرفى‌نامه هسته‌ها:

 

اين معرفى نامه از سوى رييس يا معاونت پژوهشى دانشكده يا پژوهشكده صادر مى‌شود و مشخص كننده موارد زير است:

·         سرپرست هسته پژوهشى

·         زمينه و موضوع پژوهش

·         اعضاى اصلى هسته پژوهشى

·         محل استقرار هسته پژوهشى در دانشگاه

·         آزمايشگاها و كارگاه‌هاى قابل بهره‌بردارى

  

4-     خدمات مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در بخش مجازى(غيرمستقر)

 

خدمات قابل ارايه در بخش مجازى به شرح زير مى‌باشند:

رديف

نوع خدمات

شرح خدمات

1

خدمات معنوى

اعطاى معرفى نامه جهت توسعه بازار محصول

2

درج اخبار واحد فناور در سايت مركز

3

استفاده از نام و نشان مركز

4

امتياز براى استقرار فيزيكى در مركز

5

امتياز براى استقرار فيزيكى در مجتمع فناورى دانشگاه

6

تسهيل همكارى با شركت‌هاى ديگر مركز

7

خدمات مادى-معنوى

معرفى در سايت دانشگاه

8

شركت در نمايشگاه‌ها

9

تبليغات مكتوب مركز

10

خدمات مادى

كمك به اخذ تسهيلات مالى

11

آموزش مديريت كسب و كار

12

اخذ تخفيف از موسسات آموزشى

13

ارايه مشاوره توسط كارشناسان مركز

14

وام خريد تجهيزات ادارى

15

وام تاسيس شركت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-     زمینه های پذیرش:

 

·         فناوری‌اطلاعات‌وارتباطات

·         رباتيك واتوماسيون

·         هوا فضا

·         فناوری زيستى

·         فناوری نانو

·         اپتيك و ليزر

·         مدیریت فناوری و بهینه­سازی

·         الكترونیك و مخابرات

·         مكاترونیك

·         مهندسی پزشكی

·         مواد و متالورژی

·         مهندسی دریا

·         محيط زيست

·         انرژى‌هاى نو

·         سنجش از راه دور

·         آب

 

6-     شرایط پذیرش هسته‌هاى پژوهش وفناورى در بخش مجازی مركز:

 

·         معرفى‌نامه هسته‌ پژوهشى

·         داشتن ايده محورى: ايده محورى، يك حوزه مشخص پژوهشى است كه با انجام فعاليت‌هاى پژوهشى در آن حوزه، محصول(هاى) معينى ساخته خواهند شد.

·         داشتن طرح كسب و كار براى ايده محورى: اين طرح، علاوه بر تشريح ابعاد و ارزش علمى-فنى ايده محورى، اقتصادى بودن سرمايه گذارى بر روى آن را توجيه مى كند.

 

7-     مراحل پذیرش در بخش مجازی (غيرمستقر):

 

1)      ارایه معرفى‌نامه هسته پژوهش و فناورى (دانلود معرفی نامه) و فرم اولیه تقاضای پذیرش (دانلود فرم)

2)      مصاحبه حضوری

3)      ارایه طرح كسب و كار

4)      جلسه دفاع از طرح كسب وكار

 

8-     شرايط استفاده از خدمات بخش مجازى (غيرمستقر) مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

 

هسته‌هاى پژوهش و فناورى پس از گذراندن مراحل پذيرش مى‌توانند به عنوان واحد فناور غيرمستقر در مركز رشد دانشگاه شريف از خدمات اين مركز بهره‌مند شوند. شرايط استفاده از اين خدمات به شرح زير مى‌باشد:

1)      عقد قرارداد استفاده از خدمات مركز

2)      پرداخت بخشى از هزينه‌هاى خدمات (ماهانه 50هزار تومان در سال 1390)

3)      ارايه گزارش عملكرد به مركز (3 ماهه)

4)      ثبت شركت (6 ماه پس از عقد قرارداد) و انجام فعاليت‌ها در قالب شركت (خصوصى يا با مشاركت دانشگاه)