مرکز رشد شريف صفحه نخست

حضور مركز رشد دانشگاه شريف در كنفرانس بين‌المللى پارك‌هاى علم و فناورى 2011

عکسكنفرانس بين المللى پارك‌هاى علم وفناورى 2011 توسط شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان با هدف بررسى نقش پارك‌هاى علم و فناورى در توسعه منطقه اى و علمى با حضور حدود400 كارشناس و مدير پارك‌هاى علم و فناورى و مراكز رشد از داخل و خارج كشور به مدت دو روز در تاريخ 2 و 3 آذر 1390 در اصفهان برگزار گرديد.

معرفى آخرين دستاوردها و تجربيات علمى در زمينه پارك‌هاى علم و فناورى و مراكز رشد، فراهم سازى زمينه تبادل اطلاعات ميان مديران و كارشناسان پارك‌هاى علم و فناورى و مراكز رشد و جلب نظر برنامه ريزان كلان به اهميت توسعه فناورى از طريق ايجاد پارك‌هاى علم و فناورى و مراكز رشد از ديگر اهداف برگزارى اين همايش بود.

حدود 129 مقاله به دبيرخانه اين كنفرانس ارايه گرديد كه از ميان اين مقالات 20 مقاله داخلى و 20 مقاله خارجى براى ارايه در كنفرانس بين المللى پارك‌هاى علم و فناورى 2011 انتخاب گرديد.

سه كارگاه بين المللى با هدف دريافت تجربيات در زمينه پارك‌هاى علم و فناورى و توسعه اقتصاد دانش بنيان نيز بعنوان برنامه هاى جانبى اين همايش روزهاى دوشنبه و سه شنبه مورخ 30 آبان و 1 آذر در شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان برگزار شد.

شايان ذكر است همزمان با برگزارى اين همايش يك نمايشگاه جانبى با 35 غرفه درباره دستاوردهاى مراكز رشد و پارك‌هاى علم و فناورى كشور برپا شد.

مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف علاوه بر حضور در اين همايش و هم انديشى و تبادل نظر با ساير كارشناسان و مديران پارك‌هاى علم و فناورى و مراكز رشد، در نمايشگاه اين كنفرانس، داراى غرفه مستقل بوده و خدمات و فعاليت‌هاى مركز و دستاوردها و قابليت هاى واحدهاى فناور را معرفى نمود.