مرکز رشد شريف صفحه نخست

افتخارى ديگر براى دانشگاه شريف/ 63 ميليارد ريال فروش محصول و عقد قرارداد

در نتيجه ارزيابى و بررسى به‌عمل آمده از واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه، ميزان فروش و حجم قراردادهاى واحدهاى فناور تعيين گرديد.

بر اساس گزارش نهايى اين ارزيابى، رقم مجموع ميزان فروش و عقد قرارداد اين واحدها در سال 88 به مبلغ 63 ميليارد ريال رسيده است. همچنين مجموع تعداد افراد شاغل در اين واحدها 342 نفر گزارش شده است.

اين موفقيت در سايه تلاش‌هاى شبانه روزى واحدهاى فناور حاصل شده است و اميد است با حمايت مركز رشد و تلاش مضاعف واحدهاى فناور اين موفقيت تداوم و رشد داشته باشد.