مرکز رشد شريف صفحه نخست

حضور مركز رشد دانشگاه صنعتى‌شريف و واحدهاى فناور در چهارمين نمايشگاه فناورى‌نانو

عکسمركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف به همراه سه واحد فناور رشد يافته به نام‌هاى پارسا پليمر شريف، پوشش‌هاى نانو ساختار، پژوهشگران نانو فناورى و يك واحد فناور مستقر به نام توسعه فناورى ما فوق صوت در چهارمين نمايشگاه فناورى نانو از تاريخ 13 مهر تا 17 مهر 1390 واقع در سالن خليج فارس نمايشگاه بين المللى تهران حضور يافت.

در بخش پارك‌هاى علم و فناورى چهارمين جشنواره و نمايشگاه فناورى نانو، 11 پارك و مركزرشد حضور داشتند. پارك علم و فناورى دانشگاه‌هاى امام خمينى قزوين، استان همدان، استان سمنان، دانشگاه تهران، مركز رشد دانشگاه زنجان، مركز رشد دانشگاه الزهرا، مركز رشد و فناورى پليمر، مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف، مركز رشد دانشگاه گيلان و مركز رشد و پارك علم و فناورى يزد، پارك‌ها و مراكز رشد حاضر در چهارمين جشنواره و نمايشگاه فناورى نانو را تشكيل مى‌دادند.

مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف و واحدهاى فناور آخرين دستاوردها و فعاليت‌هاى خود را در زمينه فناورى نانو در اين نمايشگاه ارائه كردند